Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

AKTUALNOŚCI, strona 1:

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Utworzono dnia 24.11.2022

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 

czytaj dalej na temat: 25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Dzień Pracownika Socjalnego

Utworzono dnia 18.11.2022

Terminy wypłat w listopadzie 2022 r.

Utworzono dnia 02.11.2022

Terminy wypłat w miesiącu listopad 2022 r.

1. dodatek mieszkaniowy w dniu 10 listopada 2022 r.

2. zasiłki stałe w dniu 16 listopada 2022 r.

3. świadczenia rodzinne w dniu:

- 17 listopada 2022 r. nazwiska od A do L

- 18 listopada 2022 r. nazwiska od M do Z

4. fundusz alimentacyjny w dniu:

- 17 listopada 2022 r. nazwiska od A do L

- 18 listopada 2022 r. nazwiska od M do Z

5. zasiłki okresowe, celowe w dniu 30 listopada 2022 r.

Terminy wypłat w październiku 2022 r.

Utworzono dnia 05.10.2022

Terminy wypłat w miesiącu październiku 2022 r.

1. dodatek mieszkaniowy w dniu 10 października 2022 r.

2. zasiłki stałe w dniu 14 października 2022 r.

3. świadczenia rodzinne w dniu:

- 19 października 2022 r. nazwiska od A do L

- 20 października 2022 r. nazwiska od M do Z

4. fundusz alimentacyjny w dniu:

- 19 października 2022 r. nazwiska od A do L

- 20 października 2022 r. nazwiska od M do Z

5. zasiłki okresowe, celowe w dniu 26 października 2022 r.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Utworzono dnia 30.09.2022

 2 PAŹDZIERNIK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Międzynarodowy Dzień bez przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”.

Rezolucja potwierdza „uniwersalne znaczenie zasady niestosowania przemocy” i pragnienie „zapewnienia ludzkości pokoju, tolerancji, zrozumienia i wzajemnego poszanowania”.

W tym dniu, ale tak naprawdę i w każdym innym, przyświecać powinna nam jedna zasada – zasada unikania przemocy - znana również jako opór bez przemocy. Powinniśmy odrzucić użycie przemocy fizycznej w celu osiągnięcia jakichkolwiek sukcesów społecznych lub politycznych, jak również wszelkich korzyści majątkowych.

Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

 

„W chwilach zwątpienia przypominam sobie, że patrząc na bieg historii można zauważyć, iż prawda i miłość zawsze zwyciężały.

Bywali tyrani i mordercy; przez pewien czas mogli oni wydawać się niepokonani, ale w końcu zawsze przegrywali – myślmy o tym, zawsze.

Jaką różnicę robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu czy święte imię wolności i demokracji?

„Oko za oko” czyni wszystkich ślepymi.

Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić”.

 

„The Story of My Experiments with Truth” z 1927 r. Mahatma Gandhi

Pomocne telefony:

800 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

 

czytaj dalej na temat: Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) – ruszył nabór wniosków!!!

Utworzono dnia 07.11.2022

Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)  – ruszył nabór wniosków!!!

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ rozpatrujący wniosek może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie oraz na stronie Ośrodka w zakładce- DODATEK INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA !!!

 

czytaj dalej na temat: Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) – ruszył nabór wniosków!!!

Zmiana terminu dyżuru psychologa

Utworzono dnia 16.09.2022

Informujemy o zmianie terminu dyżuru psychologa.

Pani Beata Procajło (Gonera) będzie pełnić dyżur w miesiącu październiku

 dnia 07 października 2022 r. (piątek) w godz. 10:00 – 12:00

Terminy wypłat w miesiącu wrześniu 2022 r.

Utworzono dnia 01.09.2022

Terminy wypłat w miesiącu wrześniu 2022 r.

1. dodatek mieszkaniowy w dniu 09 września 2022 r.

2. zasiłki stałe w dniu 16 września 2022 r.

3. świadczenia rodzinne w dniu:

- 19 września 2022 r. nazwiska od A do L

- 20 września 2022 r. nazwiska od M do Z

4. fundusz alimentacyjny w dniu:

- 19 września 2022 r. nazwiska od A do L

- 20 września 2022 r. nazwiska od M do Z

5. zasiłki okresowe, celowe w dniu 28 września 2022 r.

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat w miesiącu wrześniu 2022 r.

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 17.08.2022

Dodatek w wysokości 3000 zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane...

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy

DODATEK OSŁONOWY

Utworzono dnia 10.08.2022

UWAGA

Dodatek Osłonowy przyjmowanie wniosków do 31.10.2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu
31 października 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpoznania.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Utworzono dnia 10.08.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE –  NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od  1 lipca 2022r.

W okresie świadczeniowym 2022/2023 należy  wykazać dochody za rok 2021 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny osiągnięte po roku bazowym.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się;

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł .
 

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.  W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).         

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego: 

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


 

czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Gorący posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu.

Utworzono dnia 10.08.2022

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie informuje o możliwości składania wniosków o gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół. Przyznanie pomocy poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym uwzględniającym zasoby, możliwości i uprawnienia rodziny do zaspokojenia we własnym zakresie wnioskowanej potrzeby objęcia dziecka wsparciem w formie gorącego posiłku. Dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy od kwoty 900,00 zł (600,00 zł – kryterium na osobę w rodzinie x 150% = 900,00 zł).

Wnioski w formie papierowej można składać bezpośrednio u pracowników socjalnych, przesyłać drogą pocztową lub przesyłać elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPSDrawno/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje o dokumentach, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka 730-1530.

Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

Utworzono dnia 08.08.2022

Fundusz alimentacyjny - okres świadczeniowy 2022/2023

Utworzono dnia 01.08.2022

UWAGA !!!

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – okres świadczeniowy 2022/2023

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia
1 lipca 2022 r.

W okresie świadczeniowym 2022/2023 należy  wykazać dochody za rok 2021 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny osiągnięte po roku bazowym.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy składać osobiście.

czytaj dalej na temat: Fundusz alimentacyjny - okres świadczeniowy 2022/2023

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin

W tym tygodniu: 138

W poprzednim tygodniu: 196

W tym miesiącu: 904

W poprzednim miesiącu: 943

Wszystkich: 14456