Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MGKRPA

Miejsko-Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Drawnie

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie powołana została Zarządzeniem Nr 46/2018 Burmistrza Drawna z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

 

Siedzibą Komisji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie przy ul. Kościuszki 9

 

Przewodniczącą Komisji jest Myślicka Elżbieta – Specjalista pracy Socjalnej, a sekretarzem Komisji Magdalena Ciechanowicz – Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień

 

Zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktur ich spożycia, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów oraz przeciwdziałanie następstwom nadużywania alkoholu, a w szczególności przemocy w rodzinie.

 

Do zadań Komisji należy:

  1. Współdziałanie z organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, poradniami/ośrodkami leczenia uzależnień, jednostkami administracji samorządu terytorialnego oraz kościołami w zakresie profilaktyki uzależnień.

  2. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień oraz opiniowanie i nadzorowanie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

  3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1-3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  4. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.

  5. Obejmowanie pomocą terapeutyczna osób współuzależnionych.

  6. Przeprowadzenie rozmów motywacyjno-edukacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol, oraz zapewnienie pomocy psychospołecznej, prawnej rodziną, w których występują problemy alkoholowe.

  7. Kierowanie w trybie określonym w przepisach ustawy na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

  8. Kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

  9. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

  10. Udział w szkoleniach, konferencjach, naradach w zakresie profilaktyki uzależnień.

 


 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą