Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Pracy Placówki

Załącznik nr: 1 do Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w Drawnie

 

PROGRAM PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W DRAWNIE

 

Placówka Wsparcia Dziennego realizuje swój Program uwzględniając następujące zadania:

I. Zadania opiekuńcze.

II. Oddziaływania pedagogiczne i wychowawcze.

III. Elementy oddziaływań profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

IV. Rozwój umiejętności społecznych.

V. Rozwijanie zainteresowań wychowanków.

 

I. Zadania opiekuńcze:

 1.  Niwelowanie zaniedbań wychowawczych, edukacyjnych i środowiskowych.
 2.  Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami.
 3.  Budowanie relacji opartych na  zaufaniu,  zrozumieniu i przyjaźni.
 4.  Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
 5.  Zaspokajanie podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, 

             zrozumienia i  zaufania.

 

II. Oddziaływania pedagogiczne i wychowawcze:

 1.  Pomoc w nauce dzieciom z deficytami szkolnymi i trudnościami przyswajania   wiedzy.
 2.  Możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i logopedycznej.
 3.  Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 4.  Kształtowanie pozytywnych cech osobowości.
 5.  Wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego:
 • ukazywanie możliwości spędzania czasu wolnego;
 • kontakt z przyrodą, środowiskiem naturalnym i ekologią;
 1.  Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się:
 • szacunku do drugiego człowieka;
 • postawę wobec osób starszych i rówieśników;
 • zwroty grzecznościowe, zachowanie się w miejscach publicznych;
 1.  Kształtowanie praktycznej zaradności życiowej.

 

III. Elementy oddziaływań profilaktycznych i socjoterapeutycznych:

 1.  Praca nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości i samoakceptacji.
 2. Próby rozpoznawania samych siebie:
 • rozpoznawanie temperamentów
 • cechy charakteru, praca nad kształtowaniem pozytywnych cech, wyrażaniem uczuć i myśli
 • zwiększanie możliwości porozumiewania się
 • werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć
 • umiejętność rozładowywania napięć emocjonalnych
 • pomoc i akceptacja
 • zrozumienie i ocena własnego postępowania
 • tolerancja i uprzedzenia
 1.  Asertywność, zachowanie asertywne - nabywanie umiejętności odmawiania.
 2.  Umiejętność rozwiązywania problemów.
 3.  Umiejętności negocjacyjne.
 4.  Pojęcie odpowiedzialności i współodpowiedzialności.
 5.  Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
 6. Kierowanie emocjami - autokontrola emocjonalna.
 7. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 8.  Zasady komunikowania się.
 9.  Pojęcie empatii i zrozumienia.
 10.  Umiejętności obserwacji i oceny zjawisk społecznych.
 11.  Kształtowanie umiejętności wychowawczych rodziców i właściwych postaw

             rodzicielskich.

 

 1. Rozwój umiejętności społecznych:
 1.  Znajomość obowiązujących w społeczeństwie zasad i norm społecznych.
 2. Rozwijanie etycznych zasad współżycia społecznego.
 3. Zasady współżycia w grupie.
 4.  Integracja grupy poprzez wspólną naukę, zabawę i działanie.
 5.  Likwidowanie aspołecznych nawyków i przyzwyczajeń.
 6.  Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów.
 7.  Propagowanie wolontariatu.


V. Rozwijanie zainteresowań wychowanków:

 1.  Odkrywanie swoich pasji, hobby, talentów.
 2.  Rozwijanie aktywności kulturalnej.
 3.  Gry i zabawy dydaktyczne.
 4.  Wspólne czytanie, poprawa umiejętności czytania, obycie z książką, czasopismem.
 5.  Promowanie  aktywności fizycznej poprzez zabawy  ruchowe, wyjścia rekreacyjne.
 6.  Zajęcia plastyczne i techniczne.
 7.  Nowinki techniczne –zdobywanie nowych wiadomości.
 8.  Aktywizacja wiedzy i zainteresowań indywidualnych.
 9.  Kształtowanie postaw patriotycznych.
 10.  Zapoznawanie z kulturą, religią, tradycjami, uroczystościami i obrzędami.
 11.  Poznawanie kultur różnych krajów.

Opracował:

Wychowawca – R.Hrynkiewicz

 

Zatwierdził:

Grzegorz Zieliński - Kierownik

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą