Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Regulamin

 

REGULAMIN

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

 W GMINIE DRAWNO

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700) oraz  Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie   ustala się Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego, określa organizację i zasady jej funkcjonowania.

2. Placówka jest placówką prowadzoną w formie opiekuńczo -wychowawczej.

3.  Placówka funkcjonuje w Drawnie przy  ul. Szkolna 25.

4.  Rejonem działania placówki jest Gmina Drawno.

5.  Organem prowadzącym placówkę jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie.

ROZDZIAŁ II

Organizacja Placówki Wsparcia Dziennego

1. Organizację placówki określają:

 1. Regulamin Placówki
 2. Program Pracy Placówki – Załącznik nr 1 do regulaminu PWD
 3. Ramowy Plan Zajęć- Załącznik nr 2 do regulaminu PWD

2. Placówka funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach określonych w Ramowym Planie Zajęć – Załącznik nr 2 do regulaminu PWD.

3. W dni robocze godziny otwarcia placówki mogą ulec zmianie.

4. Placówką kieruje Wychowawca, nad którym nadzór ma Kierownik M-GOPS Drawno.

5. Zapisanie dzieci do placówki odbywa się bez skierowania po prawidłowym wypełnieniu Karty Zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów -załącznik nr 3 do regulaminu PWD.

6. Czynnikami decydującym o przyjęciu dziecka do placówki są m.in.: niedostosowanie społeczne, wykluczeniem społecznym, trudna sytuacja szkolna, nieudolność opiekuńczo- wychowawczej przez rodziców/opiekunów prawnych,  wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, przemoc w rodzinie,  uzależnienie w rodzinie.

7. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. W placówce w tym samym czasie może przebywać pod opieką jednego wychowawcy nie więcej niż 15 wychowanków.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Placówki Wsparcia Dziennego

 1. Placówka jest prowadzona w formie opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Placówka zapewnia podopiecznym; opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
 3. Do celów placówki należą w szczególności:
 1. wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 2. zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 3. realizacja zajęć tematycznych określonych w programie, organizacja zajęć specjalistycznych dla podopiecznych placówki zagrożonych demoralizacją oraz marginalizacją
 4. kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży,
 5. poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży,
 6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 7. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
 8. pomoc w nauce dzieciom z deficytami szkolnymi i trudnościami przyswajania wiedzy,
 9. pomoc w integracji rodziny.
 1. Placówka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawnie oraz placówkami oświatowymi z Drawna.
 2. W celu wsparcia funkcji opiekuńczej rodziny placówka może współpracować z innymi podmiotami niż wymienione w pkt 4, a w szczególności z służbą zdrowia, sądem, Policją i organizacjami pozarządowymi.

ROZDZIAŁ IV

 Kadra Placówki

1. Kadrę placówki stanowią:

 1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie,
 2. Wychowawca w placówce,
 3. Osoby prowadzące dodatkowe zajęcia, w tym współpracujące z placówką na podstawie umowy zlecenia,
 4. Kwalifikację Kadry określa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z
  9 czerwca 2011 roku.

2. Placówką kieruje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie. 

Do obowiązków Kierownika należy:

 1. Kierowanie i nadzór bezpośredni nad działalnością opiekuńczo-wychowawczą placówki.
 2. Właściwa organizacja działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej.
 3. Prawidłowe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym.
 4. Nadzór nad pracą kadry placówki.
 5. Organizowanie codziennej pracy placówki.
 6. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji placówki.
 7. Przestrzeganie przepisów, przepisów sanitarnych, zasad BHP i p.poż.
 8. Dbanie o majątek placówki, ochrona jego mienia, oraz użytkowanie zgodnie
  z przeznaczeniem.
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 10. Przestrzeganie w miejscu pracy zasad współżycia społecznego.
 11. Reprezentowanie placówki na zewnątrz, nawiązywanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny

3.   Do obowiązków Wychowawcy należy:

 1. Organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.
 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, sportowych oraz rozwijających zainteresowania zgodnie z programem pracy oraz ramowym planem zajęć.
 3. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną dziecka.
 4. Wypełnianie dokumentacji placówki w porozumieniu z Kierownikiem.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do placówki.
 6. Ścisłe przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w najbardziej efektywny sposób.
 7. Dbanie o majątek placówki, ochrona jego mienia oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Przestrzeganie przepisów, przepisów sanitarnych, przepisów BHP i p.poż.
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

4. Do zadań nauczycieli, specjalistów i osób prowadzących dodatkowe zajęcia należy prowadzenie dokumentacji zajęć.

ROZDZIAŁ V

Wolontariat

1. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Drawnie może być uzupełniana wykonywaniem przez Wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:

 1. rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce,
 2. wsparcie pracy wychowawcy przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

2. Wolontariuszem w placówce może być osoba:

 1. pełnoletnia, która oświadczy, że jest niekarana,
 2. poinformowana przez kierownika placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce,
 3. ubezpieczona przez organ prowadzący placówkę od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.

3. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Kierownika placówki lub wyznaczonej osoby.

4. Porozumienie, które zawiera Organ Prowadzący z Wolontariuszem, określa:

 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez Wolontariusza świadczeń,
 2. zobowiązanie Wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami zatrudnionymi w placówce,
 3. zobowiązanie Wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce,

5. Na prośbę Wolontariusza Kierownik placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz placówki.

ROZDZIAŁ VI

Dokumentacja Placówki

1. W placówce wsparcia dziennego prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Program pracy placówki PWD -  Załącznik nr 1 do regulaminu,
 2. Ramowy plan zajęć -  Załącznik nr 2 do regulaminu,
 3. Dziennik zajęć.
 4. Karta zgłoszenia dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna prawnego zawierająca wszystkie niezbędne zgody – Załącznik nr 3 do regulaminu.
 5. Placówka może prowadzić dodatkową dokumentację niezbędną do jej funkcjonowania.

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie

1. Do placówki mogą być przyjmowane dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat.

2. Wychowankowie mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opieki i wychowania.
 2. Zapoznania przez wychowawcę z regulaminem placówki.
 3. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 4. Bezpiecznych warunków podczas zajęć w placówce i poza nią.
 5. Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 6. Korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych i pomocy naukowych podczas zajęć i za zgodą kadry placówki.
 7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

3. Do obowiązków wychowanków placówki należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Słuchanie i respektowanie wskazówek oraz poleceń wychowawcy placówki.
 3. Przestrzeganie zasad kultury w placówce.
 4. Przynoszenie książek, ćwiczeń i zeszytów szkolnych celem nadrobienia zaległości szkolnych, pomocy w nauce.
 5. Pomaganie innym wychowankom.
 6. Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w placówce, uczestniczenia w wspólnych pracach porządkowych.
 7. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają do placówki mają obowiązek:

 1. utrzymywać kontakt z kadrą placówki, przede wszystkim informować o dłuższej 

nieobecności dziecka na zajęciach w placówce oraz pogorszeniu/poprawie sytuacji szkolnej i rodzinnej,

 1. ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki oraz z  placówki do domu po zakończonych zajęciach,
 2. ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie        placówki.

5.Wychowankowie za wzorową postawę, sumienne uczestnictwo w zajęciach oraz zaangażowanie  w życie placówki mogą być nagradzani poprzez:

 1. pochwałę wychowawcy wobec całej grupy
 2. pochwałę Kierownika placówki
 3. list pochwalny do rodziców
 4. list pochwalny do wychowawcy klasy szkolnej
 5. dyplom uznania

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Opracował:

Grzegorz Zieliński

Kierownik

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą