Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Drawnie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drawnie powołany został Zarządzeniem Nr 36/2011Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r.

Zespół realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (Uchwała Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 r.)

W skład ZI wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, miejsko-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej jak również kurator sądowy.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie przy ul. Kościuszki 9

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Magdalena Ciechanowicz – Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień, a zastępcą Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Magdalena Chełstowska – Specjalista Pracy Socjalnej.

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej, nie wszczyna się jej na żądanie osoby.

Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie tworzy grupy robocze, w których skład wchodzą przedstawiciele służb i specjalistów współpracujących z rodziną.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną pomoc.

 Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”:

  1. Posterunek Policji w Drawnie ul. Kościuszki 9

  2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie ul. Kościuszki 9

  3. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie ul. Kościuszki 9

  4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie ul. Szkolna 25

  5. Przedszkole Miejskie w Drawnie ul. Choszczeńska

  6. NZOZ Eskulap w Drawnie ul. Choszczeńska (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).

  7. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Choszczno ul. Bohaterów Warszawy 5 a

  8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27 a

  9. Prokuratura Rejonowa w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 16

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą