Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe o udzielenie schronienia dla osoby bezdomnej z Gminy Drawno

Drawno dnia 2022.09.05

 

Zapytanie Ofertowe Nr 1/IX/2022

I. Zamawiający:

Gmina Drawno, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno, NIP 5941536451 reprezentowany przez Grzegorza Zielińskiego – Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. 2022 r. poz. 1079).

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej, której ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Drawno (art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

1.1.schroniska dla osób bezdomnych,

1.2. noclegowni,

1.3. ogrzewalni.

1.4. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

2. Usługi będą świadczone na rzecz :  osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Drawno ( w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.),  potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Drawno.

3. Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie.

4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt.1., ppkt.1.1 ; ppkt.1.2 ; ppkt.1.3; ppkt.1.4 standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r.:

- całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

- trzech posiłków dziennie,

- środków czystości i higieny osobistej,

- niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

- pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

- zapewnienia dostępu do opieki medycznej’

- opracowania indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

5. Liczba osób wymagająca schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Drawno dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Drawno, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

7. Rozliczenie usługi przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 14 grudnia.

8. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury/noty księgowej.

9. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

10. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania zgodnie z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

III. Termin realizacji zamówienia :  01 październik 2022 r. -  30 kwiecień 2023 r.

IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy :

1. Wymagania niezbędne :  W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe określone w obowiązujących przepisach. Warunek zostaje spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Warunki i zakres realizacji :

1. Miejsce realizacji zamówienia jest miejscem udzielenia schronienia.

2. Wykonawca określi stawkę za dzień usługi brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

VI. Kryterium oceny ofert :

1. Najniższa cena zaoferowana przez oferenta za dzień usługi brutto.

2. Dogodne umiejscowienie schronienia (odległość od siedziby zamawiającego).

VII. Sposób przygotowania oferty :

- wypełniony formularz ofertowy wg – załącznik nr 1,

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

- jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające : * upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego; * zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Drawno/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawnie; * upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

- odpis statutu.

VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty :

1. Ofertę należy złożyć  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, na adres; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno                wyłącznie na formularzu pn. "Formularz ofertowy" będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23 września 2022 roku.

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Grzegorz Zieliński – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 957682450.

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego :

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Drawnie

Grzegorz Zieliński

                                                                    

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 1
    Utworzono dnia 05.09.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Załącznik nr 2
    Utworzono dnia 05.09.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą